CSR

Vi på Vinga jobbar aktivt med att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsliga principer och grundläggande miljöstandarder. Som företag tar vi en aktiv del i det sociala ansvar vi har och engagerar oss i flera olika samhälleliga projekt och föreningar.

Childhood

Vinga är Partner till World Childhood Foundation. Childhood arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Stiftelsen ger stöd till lokala organisationer som utvecklar nya innovativa metoder som hjälper barn och familjer i utsatthet. Childhood har målsättningen att agera inkubator och hjälpa nya idéer och organisationer att växa och bli hållbara.

IFK Göteborg i Samhället

Vinga Group är officiell partner till IFK Göteborg i Samhället, vars olika verksamheter bidrar till ett bättre Sverige genom att främja inkludering och möten mellan människor. Genom en rad initiativ med fokus kring staden Göteborg bidrar den klassiska fotbollsklubben till engagemang, framtidshopp och förbättrad hälsa. IFK Göteborg i Samhället är en viktig beståndsdel i visionen att vara en förebild – både på och utanför planen. 

ifk gothenburg child football

Rädda Barnen

Rädda barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och deras verksamhet grundar sig på barnkonventionen. Rädda Barnen menar att inget barn ska behöva fara illa utan organisationen stödjer barn i utsatta situationer både i Sverige och i världen. Rädda Barnen arbetar också aktivt med att väcka opinion för barns rättigheter.

Sverige för UNHCR

Sverige för UNHCR är en svensk stiftelse med uppdrag att samla in pengar till FN:s flyktingorgan UNHCR:s arbete och att öka medvetenheten i Sverige om människor på flykt. Många av världens flyktingkriser känner de flesta av oss inte ens till. FN:s flyktingorgan UNHCR finns på plats över hela världen för att hjälpa dem – också de vars situation får liten eller ingen uppmärksamhet i media. UNHCR har tilldelats Nobels fredspris två gånger för sina insatser för världens flyktingar.

Faktum

Faktum är en Göteborgsbaserad tidning som säljs av hemlösa och andra som lever i ett socialt utanförskap. Grundtanken är att försäljarna köper tidningen och därefter säljer den vidare för dubbla priset, där säljarna själva behåller mellanskillnaden. Tidningens innehåll är i huvudsak inriktat mot diverse samhällsfrågor och sätter hemlöshet och socialt utanförskap i fokus.

Barncancerfonden

Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade och deras familjer får den vård och stöd de behöver. Fonden fokuserar på att samla in pengar till barncancerforskning och stöd till de cirka 300 familjer som varje år drabbas av ett cancerbesked. Mycket av den stödjande verksamheten sker genom de regionala föreningar som är kopplade till landets sex barnonkologiska centrum.